Rytmicky stabilní takty

#12

Zdroj: https://www.soundslice.com/…tion-editor/#…

Ikonou pickup bar v bočním menu BAR je možno změnit zobrazení rytmicky chybně napsaného taktu, jako že je to zatím v pohodě i když jste DOČASNĚ vecpali do 4/4 taktu 5 čtvrťových not.

Rytmicky stabilní takty

Naše filozofie pro editor not v Soundslice : všichni souhlasíme s dospělými. Byli jsme frustrovaní tím, že jiné notační editory jsou rytmicky omezující a neodpouštějící, vyžadující spoustu dovedností pro poměrně jednoduché notační změny.


Na rozdíl od jiných editorů vám dovolujeme porušovat pravidla hudební notace, a jen jemně poukazovat na nějaké problémy. To vám dává „prostor k pohybu“, jak bych tak řekl. Nejlepším příkladem této filozofie je náš přístup k rytmicky stabilním taktům.


Například pokud máte v předznamení 4/4 a potřebujete dočasně vyplnit bar s pěti čtvrťovými notami, než snížíte jejich rytmické hodnoty, náš editor vám to s radostí dovolí.


Pro libovolný takt ve vaší skladbě, která nemá stabilní rytmickou šířku – např. 4/4 takt s pouze třemi čtvrťovými notami – zbarvíme červeně linky notové osnovy, což naznačuje, že rytmus není stabilní. Toto barvení se děje pouze během editace, nikoli během zobrazení a přehrávání.


Je-li ve vaší skladbě takt označený jako pick-up, tedy v němž je rytmická šířka menší než časový předznamenání, můžete ji označit jako přiznakem „Mark as pickup bar“ (Viz seznam příkazů). Tím oznmujete Soundslice, že v tomto taktu nemá zobrazovat červené linky osnovy, protože rytmické délky not zatím záměrně nevyplňují předepsanou šířku v taktu.

Rhythmically stable bars

Our philosophy for the Soundslice notation editor is: we’re all consenting adults. We’ve been frustrated by how other notation editors are rhythmically brittle and unforgiving, requiring lots of hoop-jumping for relatively simple notation changes.


In contrast to other editors, we let you break the rules of music notation, gently pointing out any problems in a subtle way. This gives you “room to move,” so to speak. The best example of this philosophy is our approach to rhythmically stable bars.


For example, if your time signature is 4/4 and you need to temporarily fill a bar with five quarter notes before you reduce their rhythmic values, our editor will happily let you do that.


For any bar in your slice that doesn’t have a stable rhythmic width — e.g., a 4/4 bar with only three quarter notes — we color the staff lines red to indicate the rhythm isn’t stable. This coloring only happens during editing, not during viewing.


If your slice has a pick-up bar, in which the rhythmic width is less than the time signature, you can mark it as such with the “Mark as pickup bar” command (see the Command reference). This will tell Soundslice not to color the staff lines red in that bar, because the note rhythms deliberately don’t fill the allotted width.