Vkládání not

#10

Proces vkládání not je různý pro nástroje s notovým zápisem a nástroje kde je notový zápis včetně tabulatury strunného nástroje.

Vkládání not CZ

Proces zadávání not je různý pro tabulatury a jiný pro notovou osnovu bez tabulatury


Pokud je Váš kurzor ve standardní notové osonově (tedy ne v tabulatuře)Vyberte dobu taktu do které budete vkládat notuPro změnu rytmické hodnoty noty můžete použít klávesy plus + a mínus -. Také můžete použít ikonu odpovídající délky noty z bočního panelu Edit (např. změňte čtvrťovou notu na osminovou).Zadejte jméno noty — z hodnot A, B, C, D, E, F nebo `G. Soundslice vložít notu do naposledy použité oktávy v předchozí době. Nota je vložena diatonicky podle zvoleného předznamenání (tedy pokud například zadáte tón F ve tónině Gdur bude nota primárně zapsaná jako Fis tedy F#)Kurzor se po vložení noty automaticky přesune na další dobuPro změnu oktávy přidané noty použijte kombinaci kláves Control (nebo Command na MAC) v kombinací kurzorovými šipkami nahoru a dolů ⬇︎ ⬆︎pro zvýšení nebo snížení noty pomocí posuvek accidentals použijte tyto kombinace kláves :


ShiftControl9 pro #
ShiftControl7 pro b
ShiftControl8 pro # nebo b naturálně
Rovněž můžete použít odpovídajcí ikony posuvek z bočního panelu EditPro přidání další noty do stejné doby (vícehlas nebo akord), přidržte při vložení písmena noty klávesu Shift.Notu ve stejné době můžete také zadat intervalem číslicemi 2 pro sekundu a 8 pro oktávu

Entering notes EN

The process for entering notes is different for tablature vs. non-tablature staves.


If your cursor is in standard notation (i.e., not in tablature):Select the beat in which you want to add a note.To change the beat’s rhythmic value, use the plus key to make it shorter or the minus key to make it longer. You can also click the appropriate icon in the edit pane (e.g., a quarter note or eighth note).


Type the pitch name — either A, B, C, D, E, F or G. Soundslice will add the note, in the octave closest to the previous beat. It’s diatonic according to the current key signature (so if you type F in the key signature of G, the note will get entered as an F sharp).


The cursor will auto-advance to the next beat.


To change the octave of the freshly added note, hit Control (or Command) and the up/down arrow.


To add an accidental, use Shift+Control+9 for sharps, Shift+Control+7 for flats and Shift+Control+8 for naturals — or click the appropriate accidental icon in the edit pane.


To add a note to the beat by pitch name (making a chord), hold Shift and type the pitch name.


To add a note to the beat by interval (making a chord), hit a number key from 2 (second) to 8 (octave).

Vkládání not v Soundslice

  • Pokud jsme přihlášení jako uživatelé na stránce https://www.soundslice.com/manage/ provádí se vkládání not volbou a ikonou
  • Vyberete hudební nástroj ve volbě Add track

Nastavíte základní vlastnosti jako jsou:

  • Jméno skladby (Name)
  • Klíč (Clef) z voleb Treble, Bass, Alto, Tenor (tedy Houslový, Basový, Altový a Tenorový)
  • Syntetický zvuk nástoje (Synthetic sound) = MIDI banka
  • Předvolbu pro zobrazení notového zápisu nástroje pro jiná ladění než C (např. žeště v Bb Eb a pod)
  • Zda má nástroj Tabulaturu (Ano/Ne)
  • Výběr ladění
  • Umístění Kapodastru